Dekanas – Europos Tarybos komisijos biuro narys

Europos Tarybos Ministrų Taryba patvirtino antrai penkių metų kadencijai ECRI (Europos komisija kovai prieš rasizmą ir netoleranciją)  ekspertu VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekaną prof. Šarūną Liekį. 2017 m. vasarą jis buvo taip pat buvo perrinktas antrai kadencijai į ECRI biurą.

ECRI Europos Taryboje yra patikėta kova su rasizmu, rasine diskriminacija, ksenofobija, antisemitizmu ir netolerancija visoje Europoje. ECRI vadovaujasi žmogaus teisių pirmenybe ir remiasi Europos žmogaus teisių konvencija.

ECRI vertina narių šalių įstatymus ir vykdomą politiką padedančią kovoti su rasizmu, rasine diskriminacija, ksenofobija, antisemitizmu ir netolerancija. ECRI taip pat siūlo viešosios politikos veiksmus, formuluoja bendras politikos rekomendacijas valstybėms narėms ir padeda jų įgyvendinimui. ECRI teikia konkrečius ir praktiškus patarimus kaip spręsti su rasizmu ir netolerancija susijusias problemas bei  vykdo šalių narių monitoringą, nagrinėja su savo kompetencija susijusias temas ir puoselėja santykius su šalių pilietine visuomene ir specializuotomis institucijomis.

Dirba jau du dešimtmečius

Europos komisija prieš rasizmą ir netoleranciją (ECRI) yra Europos Tarybos nepriklausomas žmogaus teisių stebėsenos organas, įkurtas 1993 metais ir skirtas kovai su rasizmu, diskriminacija, ksenofobija, antisemitizmu ir netolerancija. Komisija, kurią sudaro 47 ekspertai ir keletas nuolatinių stebėtojų, reguliariai skelbia ataskaitas apie tarybos nares ir teikia joms bendrosios politikos rekomendacijas.

ECRI biurą sudaro pirmininkas, du vicepirmininkai ir keturi nariai. Biuras nustato veiklos prioritetus komisijai, reaguoja į neeilines situacijas Europos Tarybos šalyse narėse, užtikrina komisijos sprendimų stebėseną ir, iškilus būtinybei, imasi skubių veiksmų šalyse narėse. Biuras siūlo darbotvarkę ECRI veiklai bei vykdo kitus komisijos suteiktus įgaliojimus.

Tai – pirmas kartas, kai į Europos Tarybos komisijos biurą yra išrinktas nepriklausomas šalies atstovas iš Lietuvos.

Specializacija – istorija, politologija, mažumos

Prof. dr. Šarūnas Liekis yra Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanas ir fakulteto tarybos narys, Politologijos katedros profesorius, Senato narys.

Politologas baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, studijavo Oksfordo, Jeruzalės hebrajų universitete, Brandeis universitete JAV. Pastarajame įgijo socialinių mokslų daktaro laipsnį, Vilniaus universitete atliko habilitacijos procedūrą. Jis dirbo A. Sacharovo fonde, Atviros Lietuvos fondo programų direktoriumi, Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje ir t. t. Mokslinių interesų kryptys – istorija, politologija, mažumų problematika, religijos politika, egodokumentacija. Jis skaito paskaitas, konsultuoja, dalyvauja baigiamųjų darbų gynimuose Lietuvoje ir užsienyje.

Mokslininkas dirba įvairiose tyrimų ir konsultavimo darbo grupėse Lietuvoje ir užsienyje, dalyvauja moksliniuose tyrimuose, turi mokslinių projektų rengimo, tyrimų koordinavimo ir vadybos patirties; taip pat dalyvauja mainų programose, mokymuose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose. Prof. dr. Š. Liekis buvo įvertintas tyrimų stipendijomis JAV, D. Britanijoje ir Izraelyje, paskelbė virš 50 straipsnių, parašė kelias knygas.