Regionistikos katedra

Regionistikos katedra yra tarpdisciplininis universiteto padalinys, kuris Vytauto Didžiojo universitete buvo įkurtas 1998 m. 1998-2008 m. katedrai vadovavo prof. dr. Ineta Dabašinskienė, 2008-2012 m. –  doc. dr. Rytis Bulota, 2012-2015 m. – prof. dr. Egdūnas Račius. Nuo 2016 m. katedros vedėjos pareigas eina dr. Sima Rakutienė.

Regionistikos katedroje vykdomi moksliniai tyrimai apima visapusišką regioninių ir tarp-regioninių procesų analizę politiniu, ekonominiu, socialiniu, kultūriniu, istoriniu, tarpkultūriniu, antropologiniu ir kt. aspektais. Regionistikos katedros darbuotojai mokslinius tyrimus atlieka vienoje ar keliose iš šių mokslinių tyrimų šakų ar krypčių: orientalistikos istorija, regionų istorija, regionalizmo teorijos ir tyrimų metodologijos, lyginamieji regionų tyrimai, ES institutionalizmas ir regionalizmas, Šiaurės Europos ir Baltijos regiono studijos, Rytų Europos studijos, Vidurio Rytų studijos, Šiaurės Afrikos studijos, Rytų Azijos studijos.

Regionistikos katedros siekis – tapti tarptautiniu lygmeniu pripažintu europinių ir neeuropinių regionų studijų ir mokslinių tyrimų centru. Pagrindiniai katedros tikslai yra plėtoti ir gilinti pasaulio regionų pažinimą Lietuvoje ir ją supančiame regione, vykdant tarptautinius standartus atitinkančias skirtingų regionų bakalauro ir magistrantūros studijų programas, bei plėtojant regioninių studijų tyrimus.

Įgyvendinant mokslinius tyrimus, bakalauro ir magistro lygmens studijų programas, katedra bendradarbiauja su kitomis VDU katedromis: Politologijos, Viešosios komunikacijos, Ekonomikos, Sociologijos ir kt.

Bakalauro studijų programa

Magistrantūros studijų programos

Kontaktai

  • V. Putvinskio g. 23-604, LT-44243 Kaunas, Lietuva
  • Tel. (8 37) 206706
  • Faks. (8 37) 206709
  • El. p. rk@pmdf.vdu.lt

Doc. Dr. Sima Rakutienė

Katedros vedėja, docentė


Mokslinių interesų kryptys

Tarptautinės institucijos ir institucionalizmai, ES institucijos, ES kaimynystės politika, ES užsienio politika, regioninis ir tarp-regioninis bendradarbiavimas

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: sima.rakutiene@vdu.lt

Milena Antanavičienė


El. paštas: milena.antanaviciene@vdu.lt

Prof. dr. Egdūnas Račius

Profesorius


Mokslinių interesų kryptys:

Europos musulmonų bendruomenės, musulmonų revaivalistiniai sąjūdžiai, socio-politiniai procesai Vidurio Rytuose

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: egdunas.racius@vdu.lt

Prof. dr. Mindaugas Jurkynas

Profesorius, Jean Monnet Chair


CV

Mokslinių interesų kryptys

Bendradarbiavimas ir konfliktai Baltijos jūros regione, regioninis identitetas Šiaurės Europoje, partijos naujose demokratijose, ES institucijos ir integracija.

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: mindaugas.jurkynas@vdu.lt

Doc. dr. Rytis Bulota

Docentas


Mokslinių interesų kryptys

Socialinių judėjimų teorijos, komunistinio bloko žlugimas, politinė filosofija, Baltijos jūros regionas

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: rytis.bulota@vdu.lt

Doc. dr. Giedrius Janauskas

Docentas


Mokslinių interesų kryptys

Šaltojo karo periodo diplomatija, Baltijos emigrantų politinės veiklos po Antro Pasaulinio karo, Baltijos jūros regiono formavimas

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: giedrius.janauskas@vdu.lt

Dr. Linas Didvalis

Lektorius


Mokslinių interesų kryptys

Rytų Azijos studijos

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: linas.didvalis@vdu.lt

Marta Gadeikienė (buv. Čubajevaitė)

Asistentė, doktorantė


Mokslinių interesų kryptys

Lietuvos ir Europos sąjungos vystomojo bendradarbiavimo politika, nevyriausybinės organizacijos, pilietinė visuomenė, darnus vystymasis, socialiniai judėjimai, suaugusiųjų švietimas

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: marta.gadeikiene@vdu.lt

 

Saulius Mykoliūnas

Asistentas, doktorantas


Mokslinių interesų kryptys

Frankofonijos valstybių politinis vystymasis, Afrikos studijos, Frankofonijos tarptautinės organizacijos, Jungtinių Tautų sistemos organizacijos, NVO.

Mokslinio intereso regionai: Prancūzija, Kanada, Senegalas, Tunisas, Marokas, Alžyras

El. paštas: saulius.mykoliunas@vdu.lt

Dr. Ieva Karpavičiūtė

Docentė


Mokslinių interesų kryptys

Tarptautiniai santykiai, tarptautinių santykių teorijos, saugumo studijos, regioninis saugumas, tarptautiniai režimai, ginklų kontrolė, užsienio politikos analizė, viešoji diplomatija, tarptautinė politinė ekonomija, tarptautinės organizacijos.

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: ieva.karpaviciute@vdu.lt