PMDF stipendijos

Vytauto Didžiojo universitetas disponuoja iš skatinamųjų stipendijų fondo (LR valstybės biudžeto skiriamų lėšų) ir kitų lėšų, skirtų studentų paramai, sudarytu VDU stipendijų fondu, iš kurio, suderinus su VDU Studentų atstovybe, mokamos visų rūšių stipendijos. Visų studijų formų ir pakopų studentų stipendijų dydį, lėšų skirstymą, skyrimo ir mokėjimo tvarką reglamentuoja Vytauto Didžiojo universiteto stipendijų skyrimo tvarkos aprašas.

Informaciją apie universitete teikiamas skatinamasias, vienkartines, tikslines ar papildomas stipendijas galima rasti universiteto internetiniame puslapyje.

Fakulteto mecenatų įsteigti stipendijų fondai

Iš privačių ar juridinių asmenų gaunamos fakulteto studentų paramai skirtos lėšos yra mokamos pagal universiteto su kitomis šalimis sudarytus susitarimus arba, jeigu šiuose susitarimuose mokėjimo tvarka nėra numatyta, ji nustatoma suderinus su universiteto Studentų atstovybe.