Konferencijoje dalinosi patirtimi apie viešųjų paslaugų tobulinimą

Viešosios politikos ir viešųjų paslaugų tobulinimas Lietuvoje yra itin aktualus. Šiame procese vertinamieji tyrimai yra esminiai, nes glaudžiai bendradarbiaujant, dalinantis moksliniais įrodymais bei praktiniame lauke dirbančiųjų patirtimis galime tikėtis gerų įrodymais grįstos politikos rezultatų. Šiame procese itin svarbu, kad politikos formuotojai ir įgyvendintojai, mokslinius tyrimus atliekantys bei atitinkamas sritis studijuojantys studentai būtų įtraukti. Tokia socialinės jungties platforma yra tapusi Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešojo administravimo katedros organizuojama kasmetinė studentų, mokslininkų ir praktikų konferencija.

Lapkričio 25 d. vykusios 9-osios kasmetinės nacionalinės konferencijos tema – „Viešųjų paslaugų teikimo tobulinimas: NVO dalyvavimo praktikos“. Jos metu buvo paliestos itin aktualios viešųjų paslaugų tobulinimo temos. Ypač daug dėmesio skirta socialinių paslaugų tobulinimo tematikai.

Profesorė Ilona Tamutienė konferencijoje perskaitė pranešimą apie subsidiarumo principo svarbą bei jo sąsajas su Lietuvos socialine politika. Buvo pabrėžta, kad žmogaus orumo, bendro gėrio puoselėjimas turėtų būti tiek valstybės, tiek nevyriausybinių organizacijų ir bendrai pilietinės visuomenės tikslas. Todėl subsidiarumo principas, kuris išsamiai aprašytas katalikų socialiniame mokyme, integruotas į Europos Sąjungos socialinę politiką, yra labai svarbus užtikrinant pagalbą bei sprendžiant galių disbalansą. Viešųjų paslaugų valdyme, skyrime ir teikime turėtų būti laikomasi subsidiarumo principo, struktūruojančio pagalbą taip, kad aukščiau esančių rūpestis būtų nukreiptas į įgalinančios aplinkos kūrimą žemiau esančių institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir asmenų (šeimų) visaverčiam funkcionavimui. Šiame procese turi būti gerbiama, skatinama ir padedama išlaikyti orumą, iniciatyvą ir solidarumą, neperimant atsakomybių ir užduočių, kurias gali atlikti pats asmuo, šeima, nevyriausybinė organizacija ar žemiau esantis struktūrinis padalinys. Intervencija būtina, jei pažeidžiamas teisingumas.

Nepriklausomos Lietuvos socialinių paslaugų įstatymas neįtraukė subsidiarumo principo, kas galėjo prisidėti prie to, kad socialines paslaugas teikiančios nevyriausybinės organizacijos ilgus metus iš projekto nebuvo įtrauktos į socialinių paslaugų sistemą. Tačiau 2020 metais Lietuvos socialinėje politikoje įvyko esminis lūžis – socialinės priežiūros paslaugų akreditacija. Šia tema konferencijoje kalbėjo VDU socialinė partnerė, NVO vaikams konfederacijos direktorė Elena Urbonienė, kuri tiesiogiai prisidėjo prie akreditacijos proceso kūrimo bei kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija koordinavo Vaikų dienos centrų akreditacijos procesą savivaldybėse.

Tiek Elenos Urbonienės praktinės įžvalgos, tiek tyrimų rezultatai atskleidė, kad socialinių paslaugų akreditacija bei su ja susijęs naujas socialinės priežiūros paslaugų finansavimo modelis yra veiksmingas ir yra subsidiarumo principo taikymo praktikoje geroji patirtis. Akreditacijos proceso metu metodinę pagalbą savivaldybėms, nevyriausybinėms organizacijoms teikė Socialinė apsaugos ir darbo ministerija bei NVO vaikams konfederacija. Ne tik paslaugos teikimas, bet ir jos administravimas perkeltas į savivaldos lygį – ten, kur jis ir turi vykti – arčiau žmogaus.

Konferencijos metu didelis dėmesys buvo skirtas ne tik dalyvaujančio biudžeto, nevyriausybinių organizacijų dalyvavimo praktikoms, bet ir vaiko dalyvavimui jo paties asmenį liečiančiuose sprendimuose. Iškeltos ankstyvosios vaikystės gerovės problemos, akcentuojant viršnacionalinę politiką ir poreikį kurti vaikui ir šeimai palankią sistemą Lietuvoje. Diskutuota apie vietos valdžios vienetų finansinio savarankiškumo situaciją ir iššūkius Lietuvos kaimiškose savivaldybėse, vertintas pandemijos valdymo bei alkoholio kontrolės politikos priemonių veiksmingumas.