Konkursas praktikai užsienyje pagal Erasmus+ programą

Visus studentus, norinčius dalyvauti Erasmus+ studentų ar Erasmus+ absolventų praktikų konkurse, prašome atrankos dokumentus pateikti iki 2017-04-23.

Dokumentai atrankai:
1. Atrankos anketa; 2. Priimančios organizacijos / įmonės patvirtinimas (pagal TRD nustatytą formą); 3. Fakulteto atstovo rekomendacija (tik absolventų praktikai).

Atrankos kriterijai :
–    studento motyvacija;
–    geros užsienio kalbos, kuria bus atliekama praktika, žinios;
–    praktikos atitikimas studijų programai;
–    studento darbo, studijų, stažuočių, dalyvavimo tarptautiniuose akademiniuose projektuose, visuomeninėje veikloje patirtis užsienyje ir Lietuvoje;
–    dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai. Visų pakopų pirmojo kurso studentams: pirmojo semestro mokymosi rezultatai, neturint – bakalauro / magistrantūros diplomo priedėlyje atsispindintys mokymosi rezultatai.

Pirmenybė atrankoje teikiama:
–    studentams, kurių studijų programoje yra numatyta praktika;
–    studentams, kurie pirmą kartą dalyvaus Erasmus+ praktikos mobilume.

Praktikos laikotarpis – nuo 2 iki 4 mėn. (studentų praktika vėliausiai gali baigtis 2017-09-29, absolventų – per vienerius metus nuo studijų baigimo datos).

Atrankos rezultatai bus skelbiami VDU tinklapyje, skelbimų lentoje, taip pat kiekvienas, atrankoje dalyvavęs studentas, bus informuotas el. paštu 2017-05-03. Daugiau informacijos VDU tinklapyje, adresu: http://www.vdu.lt/lt/studijos/tarptautines-studijos-ir-praktika/erasmus-praktika/.


Erasmus+ studentų atrankoje gali dalyvauti I – III pakopos visų, išskyrus paskutiniųjų, kursų dieninių, nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai. Erasmus+ atrankoje absolventų  praktikai gali dalyvauti I – III pakopos paskutiniųjų kursų dieninių, nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai. Atrankoje negali dalyvauti studentai, jau išnaudoję daugiau kaip 10 mėn. (vientisųjų studijų studentai – 22 mėn.) Erasmus+ studijų / praktikos mainų laikotarpio studijų pakopoje, kurioje šiuo metu studijuoja. Ne ES piliečiai prieš prasidedant praktikai turi turėti TRP arba RP.
Atskirų fakultetų sprendimu gali būti taikomi papildomi atrankos kriterijai. Dėl daugiau informacijos kreipkitės į savo fakultetą.
*Studentai su negalia ar spec. poreikiais turi galimybę gauti papildomą finansavimą išlaidoms, patirtoms mobilumo metu, kompensuoti