Projektas „Vidurio Rytų Europa: nacionalinių naratyvų ir atminties politikos konstravimo procesų tyrimas (1989–2011)“

Apie projektą

Šio projekto prioritetinis tikslas – nacionalinių naratyvų ir memorializacijos procesų palyginamųjų tyrimų Vidurio Rytų Europos regiono erdvėje vystymas, įtraukiant nacionalinių praeities refleksijų analizę į regioninio masto istorinius diskursus. Pagrindiniu tyrimų uždaviniu buvo įvairių regiono šalių persidengiančių istorinių pasakojimų lyginamosios analizės, ypatingą dėmesį skiriant konfrontuojančioms praeities interpretacijoms, atliepiančioms bendras ar artimas, kaimynystės lemiamas, regiono šalių istorines patirtis. Tyrimų chronologija orientuota į postsovietinį laikotarpį, ženklinantį ankstesnių naratyvų eroziją ir senųjų nararyvų bei memorializacijos pavidalų rekonstravimą ir naujų istorinių pasakojimų ir atminties formų kūrimą. Platus tyrėjų ir tematikos spektras tapo efektyviu pagrindu ir antram projekto tikslo įgyvendti – transnacionalinių tinklų ir kontaktų tarp Vidurio Rytų Europos regiono istorikų bendruomenių plėtrai.

Intensyvėjant įvairių Europos šalių bendradarbiavimui skirtingose mokslinių tyrimų sferose, formuojantis akademiniams tinklams bei transnacionalinėms tyrimų programoms, Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų sričių tyrėjams atsivėrė naujos mokslinės veiklos perspektyvos, kuriomis  iki šiol nėra tinkamai pasinaudota. Pagrindiniu kliuviniu neretai tampa mokslinių interesų provincialumas, tyrimų orientacija į siauras specifines nacionalines problemas, ypač būdinga Lietuvos humanitarijai. Šią problemą išspręstų nacionalines ribas peržengiančių tyrimų vykdymas –  to ir buvo siekiama šiuo projektu, tyrimų erdve pasirenkant Vidurio Rytų Europos regioną, kurį jungia  panašūs istorinės raidos bruožai ir aktualios dabarčiai bendros istorinės patirtys. Bendrų, persidengiančių, kartais konfrontuojančių istorinių pasakojimų palyginamoji analizė aktuali ne tik regiono šalių tyrėjams, bet ir tų šalių visuomenių dialogo svarbiomis istorinėmis problemomis skatinimui.

Tarptautinė konferencija

Projekto įgyvendinimo metu buvo organizuota tarptautinė mokslinė konferencija, „Vidurio Rytų Europa: nacionalinių naratyvų ir atminties politikos konstravimo procesai“, kurią iniciavo Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedra pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“. Šios konferencijos tikslas – pristatyti nacionalinių naratyvų ir memorializacijos procesų lyginamuosius tyrimus Vidurio Rytų Europoje, ypač atkreipiant dėmesį į susikertančius istorinius pasakojimus ir jų analizę. Pranešimų temų įvairovė ir orientacija į posovietinį laikotarpį atskleidė ankstesnių nacionalinių naratyvų irimą, naujų istorinių pasakojimų ir atminties formavimą, jų konfrontacijas. Konferencijos programa.

Projekto ilgalaikės veiklos

Projekto įgyvendinimo metu įkurtas Česlovo Milošo centras, kuris tapo regioninius tyrimus plėtojančiu ir koordinuojančiu centru, užtikrinančiu projekte vykdytų tyrimų tęstinumą. Vienas iš esminių jo veiklos tikslų – tarptautinių akademinių tinklų formavimas, palaikantis akademinį dialogą tarp regiono tyrėjų bendruomenių, užtikrinantis Lietuvos specialistų mokslinės veiklos tarptautiškumą.

Projekto metu taip pat įkurtas ir tyrimų klasteris „Tautos, valstybės ir atmintys buvusios LDK žemėse: Lietuva, Lenkija, Baltarusija, Ukraina, Rusija„. Sudarytos tarptautinio bendradarbiavimo sutartys tarp Česlovo Milošo centro ir įvairių Vidurio-Rytų Europos tyrimo ir edukacijos centrų:

  • Ivano Frankovsko Vasilijaus Stefaniko vardo Karpatų nacionalinio universiteto (Ukraina);
  • Baltarusijos Valstybinio universiteto (Minskas, Baltarusija);
  • Valstybinės įstaigos “Respublikinis aukštosios mokyklos institutas” (Minskas, Baltarusija);
  • Politikos studijų instituto “Politinė sfera” (Minskas, Baltarusija);
  • Jano Nowako-Jezioranskio Rytų Europos Kolegijos Vroclave (Lenkija);
  • Humanitarinio Vidurio Europos istorijos ir kultūros tyrimo centro (Leipcigas, Vokietija).