PMDF baigiamųjų darbų gynimų kalendorius

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete vykdomų studijų programų studentų baigiamųjų darbų gynimai 2023 – 2024 m. m.

Bakalauro studijų  programa – Tarptautinės politikos ir vystymo studijos (Putvinskio g. 23 – 312), 2024 01 11

Eil. Nr. Viešo gynimo laikas/ Time of Defence Studento vardas, pavardė/ Student‘s Name, Surname Baigiamojo darbo tema/ Final Topic Vadovas/ Supervisor Recenzentas/ Reviewer
 

1

 

9.35- 9.50

 

Ramuckytė Austėja

The Role of NGOs in Solving Refugee Situations: The Case of the Red Cross in Lithuania

NVO vaidmuo sprendžiant pabėgėlių situacijas: Lietuvos Raudonojo Kryžiaus atvejis

 

A. Venckus

 

R. van Voren

Magistro studijų programa – Šiuolaikinė Europos politika  (V. Putvinskio g. 23 – 312), 2024 01 11

Komisijos sudėtis (Committee): doc. dr. Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė (pirmininkė), dr. Mindaugas Norkevičius, doc. dr. Andžej Pukšto, dr. Antanas Venckus
 

 

 

2

 

9.50 – 10.10

 

Čurovas Eitautas

 Europos Sąjungos ir Rusijos užsienio politikos kaita 2019-2023 m.

The Change of Foreign Policy of European Union and Russia during 2019-2023

 

 M. Norkevičius

 

 A.     Pukšto

 

 

 

3

 

10.10 – 10.30

 

Benosenko Klaudija

Politikų vizualinio reprezentavimo svarba visuomenės nuomonės formavimui: Emmanuel Macron ir Ursula von der Leyen atvejų analizė

The Importance of the Visual Representation of Politicians in Shaping Public Opinion: A Case Study of Emmanuel Macron and Ursula von der Leyen

 I. Unikaitė-Jakuntavičienė  L. Kontrimas

 

 
4
 

10.30-10.50

 

 

Bridžius Andrius

Europos žaliasis kursas Prancūzijoje 2019-2023 m.: problemos, plėtra ir perspektyvos

European Green Deal in France in 2019-2023: Problems, Development, and Prospects

 

 

M. Norkevičius

 

 

S. Rakutienė

 

 

5

 

10.50-11.10

 

 

Cuzanauskas Audrius

Moderni vergystė Lietuvoje: darbo jėgos iš Ukrainos atvejis Lietuvoje

Modern Slavery in Lithuania: The Case of Ukrainian Drivers

 

 

G. Žukaitė-Zelenkienė

 

 

A. Rimaitė

 

 

 

6

 

 

11.10-11.30

 

  

Daraškaitė Liucija

 

 

Politinių kandidatų požiūrio ir socialinės aplinkos vertinimo reikšmė moterų kandidačių politiniam dalyvavimui Lietuvoje

The Significance of the Assessment of Political Candidates’ Attitudes and Social Environment for the Political Participation of Female Candidates in Lithuania

 

M. Jurkynas

 

 

I. Unikaitė-Jakuntavičienė

 

 

7

 

11.30-11.50

 

 

Stonkus Jokūbas

NATO Viršūnių susitikimas Vilniuje: NATO transformacija ir tikslai

NATO Summit in Vilnius: NATO Transformation and Goals

 

 

M. Norkevičius

 

 

A. Venckus

 

 

 

8

 

 

11.50-12.10

 

  

Želvienė Gabrielė

Kibernetinio saugumo iššūkiai ir grėsmės Lietuvos Nacionalinio saugumo strategijoje

Cyber Security Challenges and Threats in Lithuania’s National Security Strategy

 

 

M. Norkevičius

 

 

V. Žiūraitė

 

Magistro programa Ateities medijos ir žurnalistika (V.Putvinskio g. 23- 313), 2024 01 11

Komisijos sudėtis (Committee): doc. dr. Ignas Kalpokas (pirmininkas), lekt. Dmytro Iarovy, prof. dr. Auksė Balčytienė,  prof. dr. Hannu Nieminen, Raimonda Mikalčiūtė-Urbonė, LRT.lt portalo sveikatos aktualijų žurnalistė.
  Student‘s Surname Name Supervisor Title Rewiever
9.25-9.30 Įžanginis komisijos žodis
1.

9.30-9.55

Ambrazaitytė Karolina Prof. dr. Kristina Juraitė Lyčių nelygybės diskursas automobilių sporto medijose: Formulės lenktynių atvejis

Gender Inequality Discourse in Motorsports Media: The Case of Formula Racing

 

Prof. dr. Artūras Tereškinas

2.

9.55-10.20

Bakevičiūtė Kamilė Doc. dr. Ignas Kalpokas Politinių įvykių įrėminimas LRT ir DELFI Lietuvos naujienų portaluose: NATO viršūnių susitikimo Vilniuje atvejis

The Framing of Political Events in LRT and DELFI Lithuanian News Portals: The Case of the NATO Summit in Vilnius

 

Lekt. Dmytro Iarovy

3.

10.20-10.45

Bulotaitė Ugnė Doc. Jaq Greenspon Psichinių sutrikimų vaizdavimo britiškuose ir amerikietiškuose komedijos serialuose analizė

 

The Analysis of Mental Health Representation in British and American Comedy Shows

 

 

Doc. dr. Inesa Bunevičienė

4.

10.45-11.10

Cherepakhin Roman Prof. dr. Kristina Juraitė Atsakingas dirbtinio intelekto integravimas į ateities žurnalistikos kraštovaizdį

Responsible Integration of AI in the Future Landscape of Journalism

 

Doc. dr. Ignas Kalpokas

5.

11.10-11.35

Gudzinskaitė Deimantė Prof. dr. Artūras Tereškinas Vyriškumo krizė per pastaruosius kelerius metus išleistuose lietuviškuose muzikiniuose klipuose ir jų tekstuose

The Masculinity Crisis in  Lithuanian Music Videos and their Lyrics Released during Last Few Years

Doc. Jaq Greenspon
6.

11.35-12.00

Khalil Hassan Ahmed Shalaby Mohamed Prof. dr. Kristina Juraitė,

Doc. dr. R. Plungė

Internetinis pasakojimas: kultūros kūrimas ir turinio kūrimas naujosios žiniasklaidos ekologijoje

 

Online Storytelling: Culture Production & Content Creation In The New Media Ecology

 

 

Doc. dr. Ignas Kalpokas

7.

12.00-12.25

Oksymets Viktoriia Doc. dr. Ignas Kalpokas Dirbtinio intelekto poveikis žurnalistikos praktikoms ir turinio kūrimui

 

The Impact of Artificial Intelligence on Journalism Practices and Content Creation

 

Prof. dr. Hannu Nieminen

PERTRAUKA/ BREAK
8.

13.30-13.55

Stankevičiūtė Inga Prof. dr. Kristina Juraitė Vietos žiniasklaidos politinė poliarizacija: Kauno miesto savivaldybės atvejis

 

Political Polarization of Local News Media: The Case of Kaunas City Municipality

 

 

Prof. dr. Auksė Balčytienė

9.

13.55-14.20

Šitkauskaitė Gertrūda Doc. dr. Ignas Kalpokas Šauliškumo sampratos kaita Lietuvos šaulių sąjungos žurnale „Trimitas“ 1990-2023 m.

 

The Change in the Concept of Riflemenship in the Lithuanian Riflemen‘s Union Magazine „Trimitas” 1990-2023

 

 

Prof. dr. Hannu Nieminen

10.

14.20-14.45

Tamura Hirotaka Prof. dr. Hannu Nieminen Kultūrinių vertybių įtaka netikrų naujienų reguliavimo metodams

 

The Influence of Cultural Values on the Regulatory Approach to Fake News

 

Lekt. Dmytro Iarovy

11.

14.45-15.10

Tumosa Remigijus Prof. dr. Hannu Nieminen Filtrų burbulai ir atspindžių kambariai ir jų vaidmuo Z kartos pasitikėjime naujienomis Lietuvos kontekste

 

Filter Bubbles and  Echo Chambers and Their Role in Generation Z Trust in News within Lithuania

 

 

Prof. dr. Kristina Juraitė

12.

15.10-15.35

Turčinavičiūtė Aistė Prof. dr. Auksė Balčytienė Reakcija į manipuliacijas JAV rinkimuose: „deepfake“ karas tarp Rono DeSantiso ir Donaldo Trumpo

 

Reactions to Manipulations in the U.S. Elections: Deepfake War between Ron DeSantis and Donald Trump

 

 

Doc. dr. Ignas Kalpokas

13.

15.35-16.00

Vaičiukinaitė Liutaura Prof. dr. Natalija Mažeikienė Kaip atrodo rytojus: Lietuvos naujienų platformų pranešimų apie ateitį analizė

 

Imagining Tomorrow: An Analysis of Lithuanian News Platform’s Coverage of the Futures

 

Prof. dr. Auksė Balčytienė

14.

16.00-16.25

Žvirblis Laimonas Prof. dr. Auksė Balčytienė Visuomeninis transliuotojas skaitmeninės transformacijos procese: LRT medijų grupės profesionalų įžvalgos

 

Public Service Broadcaster in the Process of Digital Transformation: The Insights from LRT Media Group Professionals

 

 

Raimonda Mikalčiūtė-Urbonė

BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO KOMISIJOS POSĖDIS/ COMMITTEE MEETING

REZULTATŲ PASKELBIMAS / RESULTS

Magistro programa Integruota komunikacija (V. Putvinskio g. 23-311), 2024 01 11

Komisijos sudėtis: prof. dr. Audronė Nugaraitė(pirmininkė), prof. dr. Lauras Bielinis, doc. Rimvydas Valatka, lekt. Marius Gurskas, doc. dr. Nina Klebanskaja, BMI Executive Institute, Akademinės tarybos narė.
Nr. Studento pavardė, vardas Darbo vadovas Tema Recenzentas
9.25-9.30 Įžanginis komisijos žodis
1.

9.30-9.55

Bačkytė Neda Lekt. Lina Auškalnienė Istorijų pasakojimo taikymas įmonių socialinės atsakomybės komunikacijoje

Application of Storytelling in Corporate Social Responsibility Communication

 

Doc. dr. Nina Klebanskaja

2.

9.55-10.20

Blauzdytė Kamilė Dr. Aušra Rimaitė Vizualinė komunikacija socialinėse medijose ir autorinių teisių pažeidimai: Lietuvos autorių patirčių analizė

Visual Communication on Social Media and Copyright Infringement: An Analysis of Lithuanian Authors’ Experiences

 

Doc. dr. Jūratė Imbrasaitė

3.

10.20-10.45

Budvytytė Rūta Doc. dr. Ignas Kalpokas Lietuvos jaunimo patirtys ir sąmoningumas susiduriant su informaciniais filtrų burbulais socialinėje medijoje

Lithuanian Youth’s Experiences and Awareness of Information Filter Bubbles in Social Media

 

Doc. dr. Inesa Bunevičienė

4.

10.45-11.10

Budzeikaitė Ieva Doc. dr. Ignas Kalpokas Karinės rizikos komunikacija socialiniuose tinkluose: krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministrų atvejų turinio analizė

Military Risk Communication in Social Media: Case Study of Lithuanian Ministers of National Defence and Foreign Affairs

 

Lekt. Marius Gurskas

5.

11.10-11.35

Buivydaitė Agnė Prof. dr. Audronė Nugaraitė Volodymyro Zelenskio komunikacijos analizė: Ukrainos 2022-2023m. įvykiai

An Analysis of Volodymyr Zelensky‘s Communication: Ukraine 2022-2023 Events

 

Doc. Rimvydas Valatka

6.

11.35-12.00

Dačinskaitė Evelina Dr. Aušra Rimaitė Politikių įvaizdžio konstravimas socialiniame tinkle „Facebook“ analizė: Ingridos Šimonytės, Vilijos Blinkevičiūtės atvejis

 

Analysis of the Construction of the Imane of Politicians on the Social Network „Facebook”: The Case of Ingrida Šimonytė, Vilija Blinkevičiūtė

 

 

Prof. dr. Lauras Bielinis

7.

12.00-12.25

Drąsutis Mindaugas Prof. dr. Audronė Nugaraitė Politinių komitetų vadovų komunikacijos analizė: Kauno (V. Matijošaičio), Šiaulių (A. Visocko), Panevėžio (R. M. Račkausko) savivaldybių merų atvejai

Analysis of Communication of Political Committees Leaders: Cases of Mayors of Kaunas (V. Matijošaitis), Šiauliai (A. Visockas) and Panevėžys (R. M. Račkauskas) Municipalities

 

 

Prof. dr. Lauras Bielinis

PERTRAUKA
8.

13.30-13.55

Druktenis Armandas Prof. dr. Kristina Juraitė Socialinių tinklų naudojimo rizikos ir jų valdymo būdai

Risk Management in Using Social Networks

Dr. Aušra Rimaitė
9.

13.55-14.20

Makarauskaitė                      Vaiva Doc. dr. Ignas Kalpokas Pokalbių robotų naudojimas komunikacijoje: vartotojų patirtys ir elgesio analizė

The Use of Chatbots in Communication: User Experiences and Behavior Analysis

 

Doc. dr. Nina Klebanskaja

10.

14.20-14.45

Naidzinavičiūtė Gabrielė Lekt. Austė Aleksandravičiūtė-Šviažienė Skaitmeninio raštingumo ir skaitmeninės gerovės sąsajų analizė

An Analysis of Linkage Between Digital Literacy and Digital Well-Being

Prof. dr. Audronė Nugaraitė
11.

14.45-15.10

Strautininkaitė Ieva Lekt. Lina Auškalnienė Sporto organizacijų komunikacija ir vartotojų kuriamas turinys socialinėse medijose: krepšinio klubų ,,Žalgiris” ir ,,Wolves“ analizė

Sports Organizations Communication  and User-Generated Content on Social Media: An Analysis of Basketball Clubs „Žalgiris” and „Wolves”

 

Doc. Rimvydas Valatka

12.

15.10-15.35

Šoliūnė Otilija Dr. Aušra Rimaitė Sąmokslo teorijų diskurso analizė socialinėse medijose: „Facebook“ atvejis „COVID vakcinų mirtys“ 2023 m.

Discourse Analysis of Conspiracy Theories in Social Media: The Case of Facebook Group „COVID-19 Vaccine Deaths” 2023

Prof. dr. Audronė Nugaraitė
  Viešoji komunikacija  
13.

15.35-15.50

Kemeklytė Goda Lekt. Donata Bocullo Socialinių medijų poveikis vaikų kognityviniam ir emociniam vystymuisi: švietimo specialistų, psichologų ir tėvų įžvalgos

The Impact of Social Media on Children’s Cognitive and Emotional Development: Insights from Educational Specialists, Psychologists and Parents

 

Lekt. Lina Auškalnienė

KOMISIJOS POSĖDIS/ REZULTATŲ PASKELBIMAS