Stasio Lozoraičio vardinė stipendija

Lietuvių Fonde 2010 m. buvo įsteigta Stasio Lozoraičio vardinė stipendija, kurios dėka Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto „Diplomatijos ir tarptautinių santykių“ programos magistrantai gali atlikti stažuotę Lietuvos Respublikos ambasadoje Romoje.

Premiją įsteigusio projekto tikslas – puoselėti iškilių visuomenės veikėjų, S. Lozoraičio ir jo žmonos Danielos D‘Ercole Lozoraitis, atminimą. Projektas vykdomas Lozoraičių šeimos draugės ponios Danutės Vaičiulaitytės-Nourse pastangomis, bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos ambasada Romoje, Popiežiškąja Šv. Kazimiero lietuvių kolegija ir Lietuvių Fondu, Ambasadoriaus Stasio Lozoraičio stipendijų fondu. Projekto metu siekiama dviejų pagrindinių tikslų – vystyti magistrantų gebėjimus ir įamžinti garsaus diplomato atmintį. Tokiu būdu realizuojama Stasio ir Danielos Lozoraičių valia dėl diplomatijos studijų plėtros Vytauto Didžiojo universitete.

Lozoraičių fondo lėšos yra surenkamos iš Lozoraičių giminių bei kitų Amerikos lietuvių, kurie siekia, kad vieno iškiliausių Lietuvos diplomatų, savo pareigas ėjusio daugiau nei 40 metų, atminimas neužgestų ir būtų tinkamai įvertintas. Pagrindinė šios veiklos koordinatorė yra Danutė Vaičiulaitytė-Nourse.

Per pastaruosius metus stipendininkais tapo šie „Diplomatijos ir tarptautinių santykių“ programos magistrantai: Živilė Belevičiūtė (2012 m.), Lina Leliukaitė (2013 m.), Mindaugas Norkevičius (2014 m.), Inga Jakaitytė (2015 m.), Urtė Januškevičiūtė (2016 m.), Šarūnė Rimdeikytė (2017m.), Emilija Giedraitytė (2017 m.), Rūta Baublytė (2018), Rimvydas Burba (2019).